F. Bëhu i zgjuar!

Meqenëse pema juaj e problemit është tashmë atje, merrni me mend se çfarë! Koha për më shumë… gërmime! Megjithëse këtë herë, ju nuk do të punoni në thellësi por do t’i përqendroni përpjekjet tuaja në kohëzgjatje!

Është koha ta shndërroni pemën tuaj të problemit në një pemë të objektivave; riformuloni të gjitha kushtet negative që tashmë i keni renditur në deklarata pozitive. Mos u shqetësoni nëse mendoni se përkthimi i drejtpërdrejtë nga deklarata negative në pozitive nuk ka kuptim – nuk jeni ju! Ndodh gjatë gjithë kohës dhe ka nevojë që ju t’i modifikoni ato paksa.

Qëllimi i këtij procesi të ri është të shndërrojë problemet në qëllime, shkaqet në objektiva specifik dhe pasojat në rezultate të projektit ose efekte  të pritshme.
Burimi: Internal

KËTA JEMI NE!

Organizatat rinore shumë shpesh nuk kanë kapacitete të mjaftueshme për t’u marrë me sukses me çështje të tilla si diskriminimi, intoleranca dhe procesi i pajtimit, prandaj qëllimi mund të përcaktohet gjithashtu si: ndërtimi i kapaciteteve të organizatave rinore për përpunimin e çështjeve të diskriminimit, intolerancës dhe procesit të pajtimit në rajon.

Le të biem dakord që në shembullin tonë të zgjedhim idetë e mëposhtme:

Burimi: Internal

Tani shikoni pemën tuaj të re dhe, nëse është e nevojshme:

  • bëni  më shumë ndryshime në formulimin e objektivave, qëllimeve dhe rezultateve specifike në mënyrë që ato të përshtaten me idenë tuaj ose të kenë më shumë kuptim,
  • refuzoni ato që nuk tingëllojnë logjike ose në përputhje me idenë tuaj, dhe
  • mundësisht shtoni disa të reja.

Pamja përfundimtare e pemës suaj të objektivave duhet të mbajë marrëdhëniet shkakësore (“nëse A atëherë B”): nëse implementoni të gjithë hapat e parashikuar (objektivat), ato do t’ju çojnë drejt qëllimit dhe projekti juaj do të prodhojë disa rezultate dmth ndryshime në shoqëri.

Figura më poshtë përfaqëson një plan të strukturuar mirë – një pemë të objektivave.


Burimi: www.slideteam.net

Vendosja e qëllimeve dhe synimeve tuaja përfundimtare duhet të ndjekë disa rregulla në mënyrë që t’ju çojë drejt suksesit. Ata duhet të jenë të zgjuara! Epo… kemi për qëllim S.M.A.R.T. – rregulli më i vlefshëm në përcaktimin e qëllimit! Kurioz se për çfarë nënkupton ky akronim? Ja ku e keni:

Burimi: Hydrate Marketing “The Importance of Setting SMART Goals”

Dhe tani…

KOHA PËR TË SHIKUAR!

Burimi: FlikliTV “Achieve More by Setting Smart Goals”

27%