C. ËSHTE E GJITHA PËR RININË – – shkëmbejeni!

Shkëmbimet e të rinjve janë një model i punës së të rinjve që sigurojnë shkëmbim efektiv kulturor midis të rinjve, hyrje në traditat e tjera kombëtare, mësimin e kompetencave, njohurive dhe aftësive të reja dhe rritjen e përfshirjes sociale. Shkëmbimet e të rinjve u japin një shans të rinjve nga vende të ndryshme të takohen, shkëmbejnë përvoja, të njihen me njëri-tjetrin dhe të mësojnë nga njëri-tjetri duke përdorur metoda të ndryshme të arsimit joformal dhe informal. Dimensioni më i rëndësishëm i një shkëmbimi të të rinjve është mjedisi ndërkulturor që kontribuon në thyerjen e stereotipave dhe paragjykimeve, ndërtimin e qëndrimeve të të rinjve mbi fenomenet në shoqëri dhe miratimin e vlerave bazuar në çiltërsin, tolerancën dhe pranimin e dallimeve. Pjesëmarrësit në shkëmbim vijnë të gjithë nga kontekstet e tyre lokale dhe ata po kthehen në komunitetet e tyre të pasuruar nga një përvojë ndërkombëtare dhe ndërkulturore, njohuri të reja, kontakte, ide dhe një motivim për të punuar në ndryshimet në mjedisin e tyre.

KOHA PËR TË SHIKUAR!

Burimi: MOOC on Erasmus+ “Massive Open Online Course (MOOC) about Erasmus+ Funding

Megjithëse shkëmbimet e të rinjve midis vendeve të cilat kohët e fundit kaluan disa konflikte mund të përshpejtojnë procesin e pajtimit dhe të kontribuojnë në paqe të qëndrueshme, ato janë të rralla dhe të rastësishme, edhe kur ato ndodhin,  shpesh mbesin të pastrukturuara dhe çojnë drejt rezultateve të dobëta apo edhe aspak të dëshiruara. Një nga arsyet kryesore për këtë është mungesa e kapaciteteve të palëve kryesore të interesit për t’i bërë ato të mundshme. Qëllimi i këtij projekti është të kontribuojë në praktikën e shkëmbimeve të të rinjve midis rajoneve të ndjeshëm pas konfliktit ose atij të ngrirë në Evropë, të tilla si Serbia dhe Kosova, dhe të rrisë kapacitetet e organizatave rinore.

17%