B. Rrini të qetë dhe RAPORTONI!

Ne tashmë kishim një ide të përgjithshme të raportimit në kapitullin tonë të mëparshëm me përshkrimin e raportit financiar. Gjithashtu këtu, forma dhe përmbajtja e raportimit zakonisht shpjegohet në kërkesat e aplikimit. Raporti përmban një rrëfim dhe një seksion financiar (të cilin e shpjeguam më herët), por ju gjithashtu mund të shtoni disa dokumente të tjera të rëndësishme, të tilla si rezultatet e vlerësimit, raporti nga ekipi i trajnerëve. Nëse i keni mbajtur administrimin dhe financat tuaja me përpikmëri, përgatitja e raportit përfundimtar nuk do të jetë e komplikuar.

KUTI SEKRETE

Jini të sinqertë kur u përgjigjeni pyetjeve të kërkuara dhe mos kini frikë të keni një mendim kritik nëse është e nevojshme. Shkruani pse mendoni se metoda e aplikuar nuk ka pasur rezultatet e pritura dhe çfarë keni mësuar nga ajo përvojë. 

Raporti narrativ zakonisht ndiqet nga formulari i aplikimit – gjithçka që ju duhet të bëni është të krahasoni planin tuaj fillestar dhe realizimin aktual dhe të shpjegoni devijimet nëse ka. Këtu janë disa pyetje që mund t’ju ndihmojnë të zhvilloni tregimin e raportit tuaj:

  • A i keni realizuar të gjitha aktivitetet e planifikuara në kohën e planifikuar? A kishte ndonjë ndryshim?      
  • Çfarë keni arritur me secilin aktivitet dhe a përshtatet kjo me kornizat që keni vendosur fillimisht?      
  • Nëse keni vendosur më parë treguesit e suksesit – a i keni matur ata dhe cilat janë vlerat e tyre?      
  • A kishte ndonjë rrethanë (rrezik) të paparashikuara dhe si reaguat? A ndikoi kjo në rezultatet përfundimtare dhe arritjen e qëllimit dhe në çfarë mase?      
  • Si i keni angazhuar pjesëmarrësit në aktivitete, cilat metoda keni aplikuar dhe cilat ishin efektet?      
  • Cilët hapa ndërmorrët për të rritur shikueshmërinë e projektit tuaj dhe cilat ishin rezultatet?      
  • A keni plane për vazhdimin e projektit dhe çfarë prisni të arrini?      
  • Si reaguan përfituesit (pjesëmarrësit në shkëmbimin e të rinjve) dhe cilat ishin përshtypjet e tyre pas përfundimit të aktiviteteve?      
  • Cilat janë përshtypjet tuaja në lidhje me komunikimin dhe bashkëpunimin me partnerët?      

Sigurisht, këto janë vetëm disa ide për t’u përdorur si udhëzime të përgjithshme në hartimin e raportit tuaj, por ju mund të shtoni / përjashtoni aq sa dëshironi dhe ta përshtatni atë me nevojat e shkëmbimit tuaj të të rinjve.

KUTI SEKRETE

Ju gjithashtu mund të përgatisni një raport më pak të detajuar për pjesëmarrësit tuaj në shkëmbimin e të rinjve. Nuk është i detyrueshëm, por mund të jetë shumë i dobishëm pasi u siguron atyre informacion të vlefshëm dhe gjithashtu forcon lidhjen midis jush dhe tyre – veçanërisht nëse dëshironi të vazhdoni bashkëpunimin me ta!

65%