B. Në ZJARR! – PËRGATITJA

Gati për të hedhur gjithë pasionin dhe energjinë tuaj në letër? Ky është momenti për të! Të qëndrosh në këtë pikë do të thotë që tashmë ke një ide të formës së projektit, ke përfunduar procesin e përzgjedhjes së partnerëve për t’ju ndihmuar ta jetësoni dhe keni vendosur të aplikoni për financim nga disa donator. Po mendoni kush do të ishte ? Mos u ngutni! Kjo do të shpjegohet më vonë në këtë Udhëzues! Për momentin … le të qëndrojmë me përgatitjen e propozimit tuaj të projektit!

Burimi: Internal

Duke supozuar se e keni gjetur donatorin tuaj dhe keni vendosur të aplikoni për fonde, është më se e rëndësishme të zhyteni thellë në thirrjen e tyre dhe të përqendroheni në detajet. Mos u shqetëso, nuk është aq e vështirë sa tingëllon. Në këtë moment ju vetëm duhet të kaloni përmes thirrjes për financim dhe:

 • Eksploroni rregullat dhe udhëzimet e përgjithshme : çdo donator ka perceptimin e tij të gjërave dhe qëllimin e tij kur vendos të financojë një ide të re. Sigurohuni që të ndiqni lumin dhe të merreni me këndvështrimin e tyre!      
 • Kontrolloni përparësitë : donatorët gjithmonë përshkruajnë faktet dhe kushtet e konsideruara ose që duhen trajtuar si më të rëndësishmet për ta dhe duhet të siguroheni që ideja juaj të përputhet me ta në një nivel të caktuar – së paku të kënaqshëm -!      
 • Kaloni nëpër kërkesat : cilat elemente specifike të projekteve, karakteristikat e aplikantëve ose hapat procedurale ka vendosur donatori? Për shembull, a kërkohet paraprakisht një agjendë e detajuar e shkëmbimit tuaj të të rinjve? A kërkon donatori që dimensioni gjinor të përfshihet në aplikantët tuaj? Sigurohuni që ideja juaj e projektit dhe organizata juaj të përputhen me kriteret e pranimit të donatorit, dhe të ndiqni me përpikëri procesin e donatorit!      
 • Vendosni nëse ideja juaj e projektit bie në vijë : ju mund të keni punuar me sukses gjatë gjithë hapave të mëparshëm, por qka ndodhë në lidhje me  përparësite e juaja, kufizimet dhe planet? A përputhet tema juaj me fushën e interesit të donatorit? A është metodologjia juaj e përshtatshme në lidhje me perspektivën e përgjithshme të donatorit? A përshtatet buxheti juaj me atë të ofruar nga donatori?      

KUTI SEKRETE

Ju nuk jeni vetëm në këtë! Kaloni nëpër formularin e aplikimit në bashkëpunim me partnerët tuaj dhe përcaktoni të gjitha detajet e tjera që mund të keni humbur! Përveç kësaj … siç deklaroi CS Lewis ” Dy kokat janë më të mira se një, jo sepse secila është e pagabueshme, por sepse nuk ka gjasa të shkojnë keq në të njëjtin drejtim .”

Në momentin që ju elaboroni mjaftueshëm hapat e mëparshëm, duhet të kaloni në nivelin tjetër, të analizoni edhe një herë planin tuaj dhe të përcaktoni detajet në bashkëpunim me partnerët tuaj të projektit. Megjithëse kjo mund të duket e paqartë dhe konfuze, le ta bëjmë të duket si argëtuese!

 • QËLLIMET – Rishikoni qëllimin tuaj kryesor, ripërcaktoni objektivat specifike dhe rezultatet e dëshiruara të projektit tuaj.      
 • PJESËMARRËSIT – përcaktoni profilin e tyre, vendosni për numrin e fundit të pjesëmarrësve, zgjidhni kanalet më të përshtatshme të komunikimit që ju do të përdorni për të ftuar ata dhe vendosni kriteret e përzgjedhjes minimale.      
 • LOKACIONI – është mjaft e rëndësishme të jesh sa më specifik që të jetë e mundur, pasi që ky informacion është më shumë se i rëndësishëm për buxhetimin tuaj përfundimtar. Më e pakta që ju duhet të bëni është të përcaktoni vendin dhe qytetin ku duhet të zhvillohen aktivitetet tuaja të projektit.      
 • AKTIVITETET – a çojnë zbatimi i tyre në arritjen e objektivave tuaja dhe qëllimit përfundimtar? Mos hezitoni të bëni ndonjë ndryshim në formën, renditjen ose orarin e tyre, nëse është e nevojshme!      
 • DETYRAT – është e nevojshme të caktoni role dhe përgjegjësi midis jush dhe partnerëve tuaj: nga aktivitetet te procedurat administrative, është e rëndësishme që të gjithë ta dinë pozicionin e tyre në ekip, në mënyrë që puna juaj të jetë e mirë-koordinuar dhe të ecë mirë.      
 • RREZIQET – a ka kurthe të fshehura përgjatë rrugës suaj drejt realizimit të projektit tuaj? A ka ndonjë rrezik të fshehur që mund të ndikojë negativisht në zbatimin e tij ( për shembull, çfarë nëse numri i aplikantëve për projektin tuaj është më i vogël se sa ishte planifikuar )? Përgjigjuni këtyre pyetjeve, analizoni të gjitha aspektet dhe përgatitni një strategji të përgjithshme reagimi në rast se ato ndodhin, në mënyrë që të shmangni ndonjë surprizë të pakëndshme (në shembullin tonë, a keni menduar për një zgjatje të afatit të aplikimit dhe për të intensifikuar përpjekjet për të motivuar aplikantët e mundshëm? )!      
 • BUXHETI – “pa para, pa mjaltë!” Ne të gjithë jemi më se të njohur me atë! A është i mjaftueshëm plani juaj fillestar i buxhetit për të realizuar projektin tuaj? A ka nevojë për ndonjë shtesë, kufizim ose ndryshim tjetër në mënyrë që të përshtatet me nevojat tuaja dhe të sigurojë zbatimin e suksesshëm të projektit?      
 • VLERËSIMI – si do të matni se sa të kënaqur jeni nga ajo që keni arritur dhe si do ta matni nivelin tuaj të suksesit pas lëshimit ë perdeve? Hartoni një plan të detajuar vlerësimi dhe përcaktoni procedurat e zbatimit të tij.      
 • VIZIBILITETI & QËNDRUESHMRIA – ripërcaktoni metodat e promovimit për projektin tuaj dhe rezultatet e tij. Si do të ofroni dukshmëri dhe çfarë hapash duhet të ndërmerrni për të siguruar qëndrueshmëri të këtyre rezultateve?      

KUTI SEKRETE

Eksploroni thellësisht metodën e pikëve të donatorit tuaj – nëse ka! Shikoni me kujdes këtë kapitull dhe gërmoni të gjitha informacionet e rëndësishme në lidhje me pjesët e aplikacionit të cilave ju duhet t’i kushtoni vëmendje të veçantë në mënyrë që të rrisni shanset tuaja për të fituar grantin!

Dhe këtu kemi arritur në pikën që ju keni përfunduar analizën e projektit tuaj dhe keni përcaktuar të gjitha detajet.

Koha për të plotësuar formularin e aplikimit!

Po, ju keni qenë ata që keni dhënë idenë e projektit …

Po, ju jeni aplikanti kryesor …

Po, ti tërheq telat dhe bën telefonatat

Tani, lini mënjanë rolin tuaj udhëheqës dhe hidhuni në punën në ekip!

Plotësimi i formularit të aplikimit duhet të jetë një detyrë bashkëpunuese, në mënyrë që të sigurohet jo  vetëm cilësi e prezantimit përfundimtar të projektit, por edhe të forcojë partneritetin tuaj përmes procesit

KUTI SEKRETE

Zgjidhni një nga mjetet e shumta në internet që sigurojnë hapësirë ​​për punë bashkëpunuese, në mënyrë që i gjithë ekipi i projektit të mund të ndjekë progresin në kohë reale, të plotësojë tekstin, të bëjë pyetje ose të bëjë komente gjatë këtij procesi. Nuk ka nevojë të jetë diçka e komplikuar – psh te hapni një Google Docs të perbashkët?

KOHA PËR TË SHIKUAR!

Burimi: Novan NG – The Power of Union is Strength – Crabs VS Ants VS Penguins Advertisement
34%