C. Sa nogama na zemlji… – LOGIČKI OKVIR

Uokvirivanje vaše slike u logiku može zvučati nepoznato i kompleksno, mada donori često to eksplicitno zahtevaju i može da varira u smislu forme i terminologije. Prosto rečeno, to nije ništa drugo nego pojednostavljen pregled najvažnijih elemenata vašeg projekta predstavljen tabelarno. Logički okvir može da vam pomogne da evaluirate logičku postavku vaše ideje i proverite da li planirane aktivnosti stvarno vode ka ostvarenju cilja, kao i da postavite čvrstu osnovu za realističnu i uspešnu implementaciju projekta.

Da li se sećate razvoja vašeg drveta problema i načina na koji ste ga transformisali u drvo ciljeva? Ako ne, vreme je da ponovo pogledate naš  Priručnik za početnike! Ako da, onda je jasno da ste počeli da razvijate logički okvir od samog početka procesa pripreme projekta!

TAJNA PREGRADA

Definisanje vašeg logičkog okvira treba da bude prvi korak u popunjavanju forme za prijavu! Izbegnite da ovo odlažete za sam kraj! 

I dalje niste sigurni o čemu se ovde radi?

VREME JE ZA GLEDANJE!

Hajde da raščistimo vazduh gledajući ovaj kratak video sa uputstvima o pravljenju LOGIČKOG OKVIRA

Izvor: David Hearle – Logical Framework

Nakon kratkog uvoda, pratićemo proces korak po korak, počevši od redosleda koji treba da pratite kada razvijate dvoj logički okvir u tabeli, a koji je označen brojevima u prikazanoj tabeli:

Izvor: Interni

Potrebno vam je objašnjenje? Evo ga!

  • Opšti cilj – definiše stanje koje želite da postignete implementacijom projekta i ukazuje na validnost vašeg projekta.
  • Specifični ciljevi – definiše korake koje treba da preduzmete da biste došli do cilja.
  • Rezultati – doprinose ostvarenju vašeg cilja.
  • Aktivnosti – osnovne grupe aktivnosti koje vode do rezultata i način na koji su povezani (koja aktivnost je povezana sa kojim rezultatom).
  • Ulazni podaci – treba ih posmatrati kao „sirovinu“ odnosno „gorivo“ za vaše aktivnosti da bi one proizvele predviđene rezultate; to podrazumeva sve neophodne resurse tokom implementacije projektakao što su ljudski resursi, usluge, materijalni resursi, tehnički resursi itd.

TAJNA PREGRADA

Proverite sve logičke veze između ovih pet elemenata: da li su nabrojani ulazni podaci dovoljni za realizaciju vaših aktivnosti? Da li aktivnosti mogu da proizedu nabrojane rezultate i specifične ciljeve? Da li sve to vodi postizanju cilja projekta?

Pretpostavke one predstavljaju situacije ili uslove koji su neophodi za uspeh ali su uglavnom van vaše kontrole. Počnite sa definisanjem pretpostavki odozdo na dole kako biste još jednom proverili logiku niza. Pri tome bi treblo da odgovrite na pitanje „Šta su…?“:

Izvor: Interni

Indikatorioni se koriste za verifikaciju postizanja specifičnih ciljeva kroz aktivnosti, specifične ciljeve i rezultate. Drugim rečima:

Izvor: Interni

OVO SMO MI!

Pogledajte sledeći primer koji pokazuje kako treba da izgleda vaš logički okvir za omladinsku razmenu uključujući objašnjenja za svako polje i pitanja na koja treba da odgovorite da biste popunili tabelu:

U svakom slučaju, slobodno prilagodite tabelu specifičnim potrebama svog projekta!

100%