PJESA 4

ERASMUS + SHKËMBIMI

Realizimi i projektit tuaj të shkëmbimit të të rinjve është një sfidë. Megjithatë, është një ide që mbështetet fuqimisht nga Programi Erasmus +, pasi mban hapësirën e vet në “Veprimin Kryesor 1(KA1): Lëvizshmëria e të mësuarit të individëve”, e njohur kryesisht si KA1. Ky veprim kyç ofron mundësinë për palët e interesuara të aplikojnë për një Grant të Programit Erasmus + në mënyrë që të planifikojnë dhe realizojnë një projekt të shkëmbimit të të rinjve, duke i mbështetur financiarisht në:

 1. organizimin e shkëmbimit (kostot për njësi në ditë të aktivitetit për pjesëmarrës).      
 2. shpenzimet e transportit (bazuar në distancën e udhëtimit për pjesëmarrës midis vendit të tyre të origjinës dhe vendit të aktivitetit).      
 3. kosto të jashtëzakonshme (kostot e lidhura me vizat, kostot për të mbështetur pjesëmarrjen e të rinjve me më pak mundësi, etj.)      
 4. mbështetje për nevoja të veçanta (në rast se projekti përfshin të rinj me aftësi të veçanta)      

Sidoqoftë, ka disa kërkesa që duhet të përmbushen kur aplikoni për një Grant të Programit Erasmus +. Të shqetësuar për të parë nëse ideja juaj i përshtatet profilit? Atje ju shkoni:

 • Kualifikimi : ju duhet të jeni një oganizatë jo-fitimprurëse /joqeveritare, një OJQ e të rinjve evropian, një ndërmarrje shoqërore, një organ publik, një grup joformal i të rinjve, një shoqatë e rajoneve, një grupim evropian I  bashkëpunimit territorial apo kompani aktive në përgjegjësinë shoqërore të korporatave.      
 • DRITARJA E TË RINJVE TË BALLKANIT PERENDIMOR: që nga viti 2015 organizatat nga vendet e Ballkanit Perëndimor kanë një shans për të paraqitur aplikime brenda Erasmus + Youth në programin Veprimi Kryesor 2(KA2).    
 • PARTNERËT : minimumi 2 nga dy vende të ndryshme të Programit (28 vende të BE, Islanda, Lihtenshtajni, Norvegjia, Maqedonia Veriore dhe Turqia) dhe vendet partnere fqinje me BE. Çdo projekt duhet të ketë të paktën një partner nga një vend i Programit.      
 • Kohëzgjatja e projektit : 3 muaj deri në 2 vjet.      
 • PJESËMARRSËSIT : Të rinjtë e moshës ndërmjet 13 dhe 30 vjeç; minimumi 16 dhe maksimumi 60 pjesëmarrës; minimumi 4 pjesëmarrës për grup.      
 • KU & KUR  APLIKONI : Agjencia Kombëtare e Programit Erasmus + (për vendet e Programit) / në Agjencinë Ekzekutive të Arsimit, Audiovizualit dhe Kulturës (për vendet e Ballkanit Perëndimor) – në një afat vjetor.      
 • LOKACIONI I SHKËMBIMIT TË TË RINJVE : vendi i njërës prej organizatave pjesëmarrëse.      
 • KOHËZGJATJA E SHKËMBIMIT TË TË RINJVE : 5 deri në 21 ditë, duke përjashtuar ditët e udhëtimit.      

Por kjo nuk është e gjitha! Ne e dimë që procesi KA1 duket pak i komplikuar dhe mund të ketë shumë detaje që rrëmbejnë kokën tuaj! Mos u shqetëso! Ti nuk je vetëm! Rinia Salto dhe Erasmus + Rinia në Veprim kanë krijuar një manual analitik 50 faqesh për të qenë udhëzuesi juaj dhe për tu bërë shoku juaj më i mirë kur planifikoni projektin tuaj për shkëmbimin e të rinjve. Nuk është asgjë tjetër përveç “Qershia mbi tortë – Këshilla për planifikimin cilësor të shkëmbimeve të të rinjve”, që ju shtyn në të gjitha fazat e hartimit, planifikimit, përgatitjes dhe implementimit të idesë suaj! Ja ku e keni:

https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3198/Cherry%20on%20the%20cake%20%20publication.pdf

Burimi: www.salto-youth.net 

Pra … mos humbni më shumë kohë! Mbi të gjitha që keni mësuar përmes “Udhëzuesit tonë ExchangeIt” duhet të bashkoheni, të përqendroheni dhe të filloni të punoni drejt realizimit të qëllimit tuaj të shkëmbimit të të rinjve! Dhe mbani mend:

 • Dilni me ide interesante dhe të realizueshme!      
 • Kombinoni dimensionin ndërkombëtar të projektit tuaj me ndikimin e tij përfundimtar në mjedisin lokal!      
 • Përcaktoni dhe siguroni aspektin e të nxënit për pjesëmarrësit!      
 • Planifikoni aktivitete konkrete që përmbushin objektivat dhe qëllimet tuaja!      
 • Por mbi të gjitha … mbajini njerëzit të motivuar dhe aktiv: ata janë e ardhmja dhe suksesi i idesë suaj varet nga entuziazmi dhe pasioni i tyre!      

PAÇ FAT!

86%