D. Shkëmbimi i të Rinjve: koha për MËSIM!

Të jesh pjesë e një programi të shkëmbimit të të rinjve padyshim që ofron përparësi dhe përfitime të shumta.Është mundësia më e mirë për të “Mësuar” – parë nga perspektiva  arsimore, por edhe “Fiton” aftësi dhe kapacitete të reja.

Pjesëmarrësit kanë shansin të:

 • bëhen të vetëdijshëm për aspektet shumëpalëshe të fakteve historike dhe politike;      
 • ushtrojnë gjykimin e tyre kritik;      
 • të përjetojnë qasje shumëplanëshe ndaj të mësuarit (joformale, informale etj.);      
 • përsosin aftësitë e tyre gjuhësore përmes praktikës.      

Por kjo nuk është e gjitha! Fuqizimi i të rinjve përmes shkëmbimeve të të rinjve për të zhvilluar gjykimin kritik dhe për të marrë pjesë me besim në shoqëri përfshin mësimdhënien e aftësive personale, sociale dhe të menaxhimit të konfliktit, të cilat përfshijnë: 

 • Vetëbesim dhe vetëvlerësim;      
 • zgjerim i perspektivave personale;      
 • Fleksibilitet personal dhe aftësi për të arritur kompromis;      
 • tolerancën e zhgënjimit dhe paqartësisë;      
 • Vetë -ndërgjegjësim, vetëdijësim për të tjerët dhe ndjeshmëri;      
 • aftësitë e komunikimit dhe ndërveprimit;      
 • ndërgjegjësimi për qëndrimet personale dhe kulturore ndaj sjelljes së konfliktit;      
 • aftësitë praktike për të menaxhuar dhe për të kapërcyer konfliktet.      

KOHA PËR TË SHIKUAR!

Ende dyshoni në aspektin mësimor të një shkëmbimi të të rinjve për pajtimin në zonat e pas konfliktit dhe atij të ngrirë? Pastroni të gjitha retë përmes “Fqinjëve” nga N. Mclaren (1952) 

70%