PJESA 3

YOUTHPASS

A po përpiqeni të gjeni një mënyrë zyrtare për të vërtetuar njohuritë që kanë marrë pjesëmarrësit tuaj,  si dhe aftësitë që kanë fituar dhe zhvilluar? A dëshironi që në të njëjtën kohë puna juaj të mund të vlerësohet dhe cilësia e përpjekjeve tuaja të mund të verifikohet? Mos shkoni larg! Ju po kërkoni Youthpass! A nuk bie një  zile? Mirë…

Youthpass është një mjet njohjeje për mësimin joformal dhe informal në projektet rinore të themeluara nga Erasmus +: Të rinjtë në veprim dhe Programet e Korpusit të Solidaritetit Evropian, i cili synon të nxisë njohjen e mësimit joformal dhe punën e të rinjve, duke dokumentuar zhvillimin e kompetencave, konfirmimin e pjesëmarrjes dhe përshkrimin e projektit përkatës . Për momentin, Trajnimi dhe Bashkëpunimi SALTO RC është i ngarkuar me zhvillimin dhe zbatimin e Youthpass, në emër të Komisionit Evropian.

Përfitimet janë të gjëra dhe të përgjithshme:

 • Pjesëmarrësit janë në gjendje të regjistrojnë përvojën e tyre në projekt dhe të përshkruajnë kompetencat dhe aftësitë që kanë fituar.       
 • Ajo forcon njohjen sociale të punës rinore.         
 • Ajo promovon pjesëmarrjen aktive të të rinjve.       
 • Ndihmon të rinjtë të kuptojnë kompetencat e tyre dhe të rrisin kapacitetet e tyre në prezantimin e tyre siç duhet.       
 • Ai mbështet punësimin e të rinjve duke dokumentuar aftësitë (aftësitë, njohuritë dhe qëndrimet) që ata kanë fituar në një certifikatë.          

KOHA PËR TË SHIKUAR!

Ende keni dyshime mbi përfitimet nga Youthpass? Hidhi nje sy!

Burimi: SALTO Training and Cooperation Resource Center “YouthPass Impact Study”

Certifikatat Youthpass janë në dispozicion për të gjitha llojet e projekteve dhe aktiviteteve brenda kornizave të programeve Erasmus +: Youth in Action (gjithashtu i 2007-2013) dhe Korpusi i Solidaritetit Evropian. Përgjegjëse për lëshimin e certifikatës është organizata që nënshkruan kontratën për grantin Erasmus +.

Youthpass bazohet në një kornizë prej 8 kompetencave kryesore: 

 • Kompetenca shumë gjuhëshe
 • Kompetenca personale, shoqërore dhe e të mësuarit për të mësuar      
 • Kompetenca e shtetësisë      
 • Kompetenca për ndërmarrësi      
 • Kompetenca e vetëdijës kulturore dhe e të shprehurit      
 • Kompetenca digjitale      
 • Kompetenca matematikore dhe kompetenca në shkencë, teknologji dhe inxhinieri      
 •  Kompetenca në shkrim lexim

Ja se si duket: https://www.youthpass.eu/downloads/13-62-216/website%20example%20certificate%20Youth%20Exchange.pdf

KUTIA SEKRETE !

Youthpass nuk është vetëm një çertifikatë pjesëmarrjeje! Është një çertifikatë e një procesi mësimor. Në fakt, është planifikuar si mjeti kryesor për njohjen e rezultateve të të nxënit në arsimin joformal brenda programit të ardhshëm Erasmus në fushën e rinisë 2021 – 2027.

Nëse jeni të etur për të mësuar më shumë, është koha të vizitoni faqen zyrtare të Youthpass https://www.youthpass.eu/en/

84%